zondag 26 maart 2023

Kerkdienst - 40-dagentijd

Datum: 
 zondag 26 maart 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Tijdens de kerkdienst is er aandacht voor het thema ambtsdragers. Met ingang van 2024 zal een aantal posities binnen de kerkenraad vacant worden door het verstrijken van termijnen. Meerdere kerkenraadsleden hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Daarom gaan we alvast op zoek naar mensen die zich willen aansluiten. We nodigen je uit om hierover mee te denken. Meer informatie vind je op deze website.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Kerk in Actie: werelddiaconaat

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. PKN missionair werk
> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk


Toelichting eerste collecte
Kansen creëren voor jongeren. In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog, maar er is ook een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisatie 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen starten.

Toelichting tweede collecte
Ontdekken in de kliederkerk! Kliederkerk is een missionaire vorm van kerkzijn waarin jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk Nederland ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde.
 

terug