24 feb 2023


Dienst 26 maart: speciaal aandacht voor ambtsdragers

24 februari 2023

Op 26 maart zal er tijdens de kerkdienst aandacht zijn voor het thema ambtsdragers. Met ingang van 2024 zal een aantal posities binnen de kerkenraad vacant worden door het verstrijken van termijnen. Meerdere kerkenraadsleden hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Daarom gaan we alvast op zoek naar mensen die zich willen aansluiten. We nodigen je uit om hierover mee te denken. Zou je jezelf willen opgeven of misschien een ander in wie je het vertrouwen hebt om een rol te vervullen als ambtsdrager? Namen mag je doorgeven aan onze scriba Ingrid Blok via info@pg-dedrieklank.nl

Ook kun je een gesprek aanvragen met één van de huidige ambtsdragers om je te laten informeren wat een taak inhoudt en van je vraagt. We gaan op zoek naar een voorzitter, een scriba, een afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad, een kerkrentmeester en een diaken. In de dienst van 26 maart zullen er formulieren worden uitgedeeld waarop namen kunnen worden geschreven en ingediend. Schroom niet om je te laten informeren en om je eigen naam door te geven.

Profielschets van een ambtsdrager
Een kerkelijk ambtsdrager:
  • is zelf een lid van de gemeente van Christus die met de hem of haar geschonken gaven persoonlijk betrokken is op en wil bijdragen aan de roeping van de gemeente om het goede nieuws van Gods liefde voor mensen door te geven en voor te leven;
  • ontvangt het vertrouwen en het mandaat van de gemeenteleden om de gemeente voor te gaan in liefde en dienst;
  • wordt aangesteld en gezegend in een openbare kerkdienst waarin de persoonlijke roeping en het gegeven mandaat vanuit de gemeente wordt gevierd en bevestigd;
  • heeft als belangrijkste taak om samen met de andere ambtsdragers de gemeente te helpen bij het volgen van haar roeping door de samenhang van het gemeenteleven te bewaren en focus te houden op de kern van de gezamenlijke roeping: de lofzang gaande te houden en de dienst van de liefde onder de mensen te verrichten; en
  • is bereid en in staat om een liefdevolle en dienende stijl van leidinggeven te hanteren waarin gemeenteleden worden uitgenodigd en uitgedaagd om hun gaven en talenten in te brengen.
terug

Agenda

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

DinsdagAvondKring (DAK)

di 25 jun 2024 om 19:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina