08 aug 2020


Voornemen tot sluiting van de Oase

3 augustus 2020

De Protestantse Diaconie Den Haag en Stek ─ stichting voor Stad en Kerk ─ hebben het voornemen om buurt-en-kerkhuis De Oase in Spoorwijk per 31 december 2020 te sluiten. Wanneer het College van Diakenen op 25 augustus 2020 definitief besluit om de financiering per 1 januari 2021 te beëindigen, zal Stek besluiten om tot sluiting van het buurt-en-kerkhuis De Oase over te gaan. De sluiting van het buurt-en-kerkhuis zal plaatsvinden in nauw overleg met de PKN wijkgemeente Kerk in Laak die van het gebouw gebruik kan blijven maken. 
 
Mededeling aan de gemeenteleden van De Drieklank

Op 3 augustus jl. hebben de Protestantse Diaconie Den Haag en STEK –stichting voor Stad en Kerk- in een persbericht bekend gemaakt dat zij voornemens zijn om de financiering van het buurt- en kerkhuis De Oase te beëindigen. Per 31 december 2020.

Het College van Diakenen zal in haar vergadering van 25 augustus a.s. hierover een definitieve beslissing nemen. Als besloten wordt om de financiering te stoppen, wat de verwachting is, dan zal met ingang van 1 januari 2021 De Oase niet meer als diaconale locatie in gebruik zijn.

U zult begrijpen dat dit ook gevolgen heeft voor onze wijkgemeente. In het bijzonder voor de gemeenschap van Kerk in Laak, die in De Oase haar zondagse vieringen houdt en diverse activiteiten organiseert. De vraag is of dit kan blijven plaatsvinden in De Oase; hierover gaan we met STEK in gesprek.

Omdat de gemeenschap van Kerk in Laak de afgelopen jaren erg klein en kwetsbaar is geworden, zijn vorig jaar enkele gemeenteleden van Kerk in Laak en Marcuskerk gestart met het nadenken over de toekomst van Kerk in Laak. Diverse plannen, richtingen en samenwerkingsmogelijkheden –ook met andere geloofsgemeenschappen in Laak en Spoorwijk- zijn door deze werkgroep verkend en besproken.

Met de sluiting van De Oase komt dit traject in een stroomversnelling. Er zal op korte termijn een besluit moeten worden genomen, duidelijkheid moeten worden verschaft en een plan van aanpak moeten worden opgesteld en uitgevoerd.

Daarom is er komende donderdagavond (13 augustus) een extra kerkenraadsvergadering van De Drieklank ingelast waarin we over deze zaken zullen spreken en een koers en tijdsplanning zullen opstellen.

De komende periode zullen we u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Dat zullen we doen in (individuele) gesprekken, maar ook via de wijkbladen of een nieuwsbrief.

Als kerkenraad realiseren we ons dat dit bericht voor sommigen van u en jullie hard aankomt en we vinden het daarom belangrijk om de komende tijd goed voor elkaar te zorgen.

We vragen daarom ook uw gebed, in de eerste plaats voor de gemeenteleden van Kerk in Laak en daarnaast ook voor de kerkenraad om kracht en wijsheid van God te ontvangen in dit proces.

Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot Nadine Brinkhuis (voorzitter kerkenraad), ds. Jantine Veenhof of Jeanne van den Akker (beide lid van de eerdergenoemde werkgroep).


Achtergrond
​​​​​
Sinds een kwart eeuw is de Oase een bekende plek van ontmoeting en activiteiten in het hart van Spoorwijk. Lange tijd fungeerde de Oase als een bezielde huiskamer in de wijk met veel vrijwilligers. 
Sinds enige tijd echter gaat het minder goed met het werk in en vanuit deze diaconale locatie. De samenstelling van Spoorwijk verandert: de wijk is sociaal sterker, meer divers en jonger geworden, er zijn minder diaconale hulpvragen en de Oase vindt moeilijker aansluiting bij deze nieuwe situatie. 
Daarnaast is er in de relatief kleine wijk de laatste jaren door andere partijen behoorlijk wat vergelijkbaar aanbod ontwikkeld. Het lukte de Oase verder minder goed dan voorheen om voldoende vrijwilligers te vinden en de zoektocht naar een nieuwe samenwerkingspartner leverde niet het beoogde perspectief op. Tegen deze achtergrond zijn Stek en Diaconie gezamenlijk tot de conclusie gekomen, dat de toegevoegde waarde van ons werk in de wijk vanuit de Oase onvoldoende is. 

Voorgenomen besluit 
Veel projecten van Diaconie en Stek gaan jarenlang mee. Als projecten echter niet meer brengen waarvoor ze bedoeld zijn, worden ze beëindigd of overgedragen. Maar het sluiten van een buurt-en-kerkhuis is bij Diaconie en Stek nog niet eerder voorgekomen en het zal pijn doen om een plek te sluiten die zo lang veel voor velen betekend heeft. Als definitief tot sluiting is besloten, zal Stek de komende maanden onderzoeken hoe zo veel mogelijk activiteiten in de Oase het beste kunnen worden voortgezet of aan andere partijen kunnen worden overgedragen. Onze samenwerkingspartners in de wijk zijn of worden ingelicht. Diaconie en Stek gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden van gebruik van de ruimten van de Oase. Sluiting van de Oase is geen bezuinigingsmaatregel. Diaconie en Stek denken dan ook na over andere mogelijke bestemmingen van de middelen die door sluiting van de Oase zullen vrijkomen. 

Informatie 
Deze informatie is ook te vinden op de website van Stek en de Haagse Diaconie.

Contactpersoon voor vragen over dit voorgenomen besluit is Henriëtte Boerma, afdelingsmanager van Stek, te bereiken op (06) 3949 1709 en via e-mail hboerma@stekdenhaag.nl.

 
terug

Agenda

DinsdagAvondKring (DAK)

di 23 apr 2024 om 19:00 uur

Gebedsgroep

di 23 apr 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 25 apr 2024 om 18:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina