zondag 26 november 2023

Kerkdienst - laatste zondag kerkelijk jaar

Datum: 
 zondag 26 november 2023
Tijdstip: 
 10:00 uur
Locatie: 
 Marcuskerk, Jan Luykenlaan 92, Den Haag

Voorganger: ds. Jantine Veenhof

Op zondag 26 november is het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze kerkdienst gedenken we alle gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Deze mensen worden bij naam genoemd en hun familieleden worden uitgenodigd in de dienst om een kaars te branden en een roos te ontvangen. We denken ook aan andere mensen die zijn overleden en die in onze gedachten zijn. We brengen hen voor God.

Online kijken
De diensten die in de Marcuskerk gehouden worden, zijn online te volgen via Kerkomroep Marcuskerk (later terugkijken kan ook via deze link).

Collectes
1. Wijkdiaconie: pioniersplek Geloven in Moerwijk

> Link voor betaling 1e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/giftdiaconie-marcuskerk
2. PKN Pastoraat

> Link voor betaling 2e collecte: www.pg-dedrieklank.nl/gift-marcuskerk

Toelichting eerste collecte
Via kleinschalige, laagdrempelige initiatieven komt zij in contact met nieuwe mensen en laten we zien dat God voor mensen in deze tijd van grote betekenis kan zijn; voor mensen persoonlijk en voor de samenleving als geheel. Vandaag collecteren we heel specifiek voor de pioniersplek in Moerwijk: Geloven in Moerwijk.

Toelichting tweede collecte
Met het oog op het einde. Pastoraat is iemand op zo’n manier zorg en aandacht geven dat hij of zij iets ervaart van geloof, hoop en liefde. Juist voor mensen die niet (meer) naar de kerk kunnen komen, is pastoraat belangrijk. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk, zoals het verpleeghuispastoraat. Voor mensen in verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Een luisterend oor, en de juiste woorden van troost en bemoediging zijn op deze plek onmisbaar.

terug