30 nov 2022


Meditatie 'Medemenselijkheid'

30 november 2022

Handelingen 22: 6 - 16
Maar onderweg, niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts: opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de hemel. Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen: “Saul, Saul, waarom vervolg je mij?” Ik vroeg: “Wie bent u, Heer?” En de Heer antwoordde: “Ik ben Jezus van Nazaret, die jij vervolgt.” De mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van hem die tegen me sprak. Ik vroeg: “Wat moet ik doen, Heer?” De Heer zei tegen mij: “Sta op en ga naar Damascus, daar krijg je precies te horen wat je opdracht is.” Omdat het stralende licht me blind gemaakt had, namen mijn reisgenoten me bij de hand en brachten me zo naar Damascus.
Daar kwam een zekere Ananias naar me toe, een man die de wet trouw naleefde en bij alle Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien stond. Hij ging voor me staan en zei: “Saul, broeder, open je ogen!” En op datzelfde ogenblik kon ik hem zien. Hij zei: “De God van onze voorouders heeft jou uitgekozen om je zijn wil bekend te maken, om de rechtvaardige te zien en hem te horen spreken, want je zult zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt. Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.”

Bij de migrantenbijbelgroep lezen we dit seizoen verder in het bijbelboek Handelingen. We lezen over de vele avonturen die Paulus beleeft in zijn roeping om het evangelie ook aan de heidenen te verkondigen. Hoe verder je in Handelingen komt, hoe vaker Paulus gevangen genomen wordt. Zijn leven staat op het spel. In Handelingen 22 lezen we hoe Paulus zich in het Hebreeuws verdedigt en het volk toespreekt over welke weg hij is gegaan. Hoe hij eerst de christenen vervolgde, hoe hij wordt bekeerd op weg naar Damascus en de stem van Jezus hoort. Hoe hij zich daarna laat dopen. Vervolgens krijgt hij de roeping om niet alleen aan de joden te vertellen wie Jezus is, maar ook aan de heidenen. Dat doet hij met een ongekende moed en kracht. We verbazen ons er elke weer over.

We raken met elkaar in gesprek over bekering en de doop. Velen van de migrantenbijbelgroep zijn een aantal jaren geleden met Pasen gedoopt. En daar ging een bekering aan vooraf. De een werd zoals Paulus in zijn kraag gegrepen en leerde in een droom iets over Jezus. Een ander leerde het christelijk geloof geleidelijk aan kennen door een vriend. Weer een ander begint steeds meer in de bijbel te lezen en raakt zo overtuigd van de boodschap van het evangelie. Allemaal een eigen weg en een eigen manier waarop ze tot geloof zijn gekomen.
Ze hebben echter 1 ding gemeenschappelijk: ze zijn allemaal opgegroeid met een ander geloof. Een switch maken van het ene naar het andere geloof betekent dat je een hele ommekeer moet maken in je denken en in de gewoonten en gebruiken van het geloof en de cultuur waarin je leeft. Het is een ommekeer van je hele zijn. Dat kost tijd. Het oude moet je loslaten om het nieuwe te kunnen omarmen.

Een van de deelnemers merkt op dat ze een groot verschil ervaart in de medemenselijkheid en vergeving. Als je de weg van Jezus wilt volgen, ben je altijd gericht op God en je naaste. Genade, vergeving en liefde zijn de belangrijkste ingrediënten om te geloven. Ik zeg haar dat dat ook zo mooi en uniek is aan het christelijk geloof: God wordt mens, in Jezus wordt Hij een medemens van ons mensen. Dat is in geen een andere godsdienst het geval. God kan niet dichterbij komen dan zelf naar de aarde te komen als mens en zo deel te nemen aan ons leven. Hij geeft zijn Zoon Jezus Christus letterlijk aan de wereld en ons mensen.

Het is het wonder van Kerst. Deze weken kijken we uit naar zijn komst. Hij komt ons leven binnen. Hij komt in het hart van Paulus binnen, in de harten van de migranten en in ons allemaal. En Hij wil dat we ons gekend mogen weten om zo ook op Hem te lijken. Hij wordt onze medemens zodat ook wij medemensen voor elkaar mogen zijn. Dat kunnen we niet op eigen houtje, maar daar hebben we het kerstkind voor nodig.

We zien uit naar zijn komst.

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 18 jun 2024 om 20:00 uur

Tienerrestaurant Kinderwinkel

do 20 jun 2024 om 18:00 uur

Kerkdienst

zo 23 jun 2024 om 10:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina