29 apr 2022


Meditatie 'De Onvermoede Derde'

29 april 2022

Lucas 24 - De Onvermoede Derde
Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.
Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’
Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is?’
Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen.
Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.
Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft.
Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’

De Emmaüsgangers. Een bijzonder verhaal. Samen zijn ze druk in gesprek, ze hebben zoveel meegemaakt! Ze dachten dat Jezus de beloofde Messias was, maar Hij is gestorven aan het kruis en daarna blijkt zijn graf leeg te zijn. Wanhoop vult hun gedachten en hart. En omdat ze zo druk in gesprek zijn, hebben ze nauwelijks door dat er een derde persoon zich bij hen voegt. In een van mijn studieboeken over pastoraat wordt Hij de Onvermoede Derde genoemd. De Derde persoon die in ons leven onvermoed erbij is als we in gesprek zijn met een ander.

We zien het op dit mooie schilderij dat past bij dit bekende verhaal van de Emmaüsgangers. Een derde persoon voegt zich bij de twee mannen. We zien een persoon waarvan alleen de contouren zichtbaar zijn. Ze zien niet wij Hij werkelijk is. Te druk met hun eigen intense gevoelens en gedachten. De twee mannen begrijpen in de eerste plaats niet dat zij naast de Opgestane Heer lopen. Maar als Hij later het brood met hen breekt en bij hen aan tafel zit, dan begrijpen ze wie Hij is. Ze herkennen Hem als hun Heer. Net als Maria bij het open graf als Jezus haar bij haar naam noemt. Het is haar Heer! Hij is het echt!

Het is herkenbaar in ons eigen leven. Soms zijn er momenten waarop we zo verzonken zijn in gedachten dat we helemaal geen idee hebben dat God erbij is. We lopen met onze ziel onder onze arm door een ziekenhuis, we kampen met een moeilijk conflict op ons werk of we weten ons even geen raad in de opvoeding van onze kinderen. Op die momenten kan God ver weg voelen. We merken niet dat Hij naast ons loopt en we voelen dat ook niet altijd. Toch mogen we erop vertrouwen dat de Opgestane Heer net zo naast ons loopt als bij de twee Emmaüsgangers. Het is niet iets wat je altijd direct opmerkt, of letterlijk voelt. Het is een dieper weten, een vertrouwen dat Hij niet loslaat wat zijn hand begon. Hij is betrokken bij ons leven. Soms merk je dat pas achteraf. Dan weet je dat God je toch gedragen heeft in een moeilijke uitslag, een operatie of ingewikkelde tijd. Dan ben je erdoor heen gekomen omdat God bij je was. Soms in de ander, soms door de kracht en de moed die je hebt ervaren.

Met elkaar delen we die ervaringen en dat vertrouwen in onze kerk. We zijn dankbaar dat we weer steeds meer vertrouwde en ook nieuwe gezichten in ons midden mogen zien, na de coronatijd. We hebben elkaar gemist. Want in elkaar hebben we juist de kans om God te ontmoeten. Hoe mooi was dat niet in de vele Paasvieringen afgelopen weken? In de ouderenpaasviering met het diner, in de kerk- en schoolpaasvieringen met de P. Oosterleeschool, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en in de paasmorgendienst met het paasontbijt? Ontmoetingen rondom maaltijden en vieringen hebben ons God in de ander laten ontmoeten!

We mogen in deze tijd na Pasen ons optrekken aan deze mooie Bijbelverhalen. Om ons vertrouwen te voeden en ons te laten inspireren!

ds. Jantine Veenhof
 
terug

Agenda

Gebedsgroep

di 16 jul 2024 om 20:00 uur

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 10:00 uur

Italiaans lunchbuffet (vooraf aanmelden)

di 23 jul 2024 om 12:00 uur

Contact

Predikant
Jantine Veenhof
T 070-406 1147

Marcuskerk
Jan Luykenlaan 92, Den Haag
T 070-388 6874

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Protestantse Gemeente 's-Gravenhage
RSIN 81 40 79 313

Lid worden (inschrijfformulier)

> Contactpagina